Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN M.P.M. Crouzen
 
De algemene voorwaarden van M.P.M. Crouzen vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Ik wil echter met u samenwerken op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid. Ik geloof in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Ik zal bij een klacht of conflict dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen.
 
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: drs. M.P.M. Crouzen
Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van M.P.M. Crouzen.
Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, dus ook inschrijvingen voor open of in company-trainingen en andere bijeenkomsten of congressen.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en inschrijvingen door Opdrachtnemer aangegaan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden dienen door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en verzend- en administratiekosten en exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij anders aangegeven.
 
Artikel 3. Opdrachten en Overeenkomsten
Opdrachten en overeenkomsten tot het uitvoeren van Werkzaamheden komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht of overeenkomst (ook via de e-mail) door Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever een deel van de offerte wenst te aanvaarden, is Opdrachtnemer gerechtigd de deelopdracht niet te aanvaarden en/of aanvullende voorwaarden te stellen.
Afwijkingen en wijzigingen door Opdrachtgever binden Opdrachtnemer slechts voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
Inschrijvingen voor open trainingen zijn na ontvangst van de betaling definitief. Alle inschrijvingen voor dit type trainingen worden behandeld op volgorde van de betaling via de website.
 
Artikel 4. Uitvoering van de Werkzaamheden
Na overleg met de Opdrachtgever wordt door de Opdrachtnemer vastgelegd welke expertise, naast die van Opdrachtnemer, wordt ingezet.
 
Artikel 5. Annulering / Tussentijdse beëindiging
Annulering / tussentijdse beëindiging dient schriftelijk plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de e-mail datum.
Ongeacht de termijn waarbinnen de Opdrachtgever annuleert, worden de reeds verrichte voorbereidingsactiviteiten in rekening gebracht.
Bij annulering van de deelname aan een training met open inschrijving kan de Opdrachtgever de oorspronkelijke deelnemer laten vervangen door een andere medewerker uit zijn organisatie.
Annulering door Opdrachtnemer:
Bij onvoldoende aanmeldingen voor een training met open inschrijving heeft Opdrachtnemer altijd het recht een training te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
Tussentijdse beëindiging door Opdrachtnemer:
Indien zich feiten of omstandigheden voordoen, die zich aan haar invloed onttrekken en van dien aard zijn, dat voltooiing van de Werkzaamheden in redelijkheid niet gevergd kan worden, heeft Opdrachtnemer het recht de Werkzaamheden tussentijds te beëindigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.
 
Artikel 6. Kosten van annulering / tussentijdse beëindiging
Annulering van de deelname aan een training met open inschrijving:
- Annulering tot 20 werkdagen voor de aanvangsdatum: kosteloos 
- Annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor de aanvangsdatum: 100% van de trainingsprijs inclusief arrangementskosten
 
Artikel 7. Annulering of verschuiving van een incompany-training/maatwerkopdracht/open inschrijvingen:
Wijzigingen in data van uitvoering waarbij de nieuwe datum valt na 13 weken van de oorspronkelijke datum worden beschouwd als annulering. Bij annulering van gewijzigde data wordt gerekend met de oorspronkelijke uitvoeringsdata.
- Annulering tot 30 werkdagen voor aanvangsdatum: kosteloos.
- Annulering gelijk aan of korter dan 30 werkdagen en langer dan 20 werkdagen voor aanvangsdatum: 50% van het voor de training overeengekomen totaaltarief
- Annulering gelijk aan of korter dan 20 werkdagen voor aanvangsdatum: 100% van het voor de training overeengekomen totaaltarief
Er geldt nadat men zich heeft ingeschreven voor een open training een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Voor in-company trainingen geldt geen bedenktermijn. 
 
Artikel 8. Levering, leveringstijd
Alle door Opdrachtnemer genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Opdrachtnemer is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hierover overleggen.
 
Artikel 9. Tarieven en kosten van de opdracht
- Trainingen of Maatwerktrajecten: De kosten worden steeds berekend per dagdeel (= ochtend, middag of avond)
- Overige opdrachten: De kosten voor therapie, assessment, onderzoek en advieswerkzaamheden worden berekend per dagdeel (= ochtend, middag of avond) of per uur.
- Het tarief wordt per opdracht vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Tarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Indien en zodra tijdens de duur van de overeenkomst ten gevolge van enige maatregel van overheidswege de kostprijs wijzigt is Opdrachtnemer gerechtigd deze kosten door te bereken in de overeengekomen tarieven.
 
Artikel 10. Betaling
Facturering vindt in de regel binnen twee weken na afronding van de werkzaamheden plaats.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever facturen binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen.
 
Artikel 11. Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot Opdrachtgever.
Gesprekken en trainingen worden als persoonlijk en vertrouwelijk behandeld. Over de inhoud van deze sessies zal door de uitvoerende professional geen enkele informatie aan derden worden verstrekt, tenzij de deelnemer, coachee of cliënt daar uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
Daarnaast zal Opdrachtnemer eventuele rapporten, verslagen (inclusief die door Opdrachtnemer zelf zijn geschreven) betreffende (de organisatie van) de Opdrachtgever niet ter inzage geven aan derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor is gegeven.
 
Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten en auteursrecht
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
Opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de werkzaamheden, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, syllabi, projectmateriaal, cursusmateriaal, rapporten, voorstellen en andere stukken die voortkomen uit de Werkzaamheden berust bij Opdrachtnemer tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven.
 
Artikel 13. Beperking aansprakelijkheid resultaten
Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opdrachtnemer staat in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het (uiteindelijke) resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de werkzaamheden, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Opdrachtnemer van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de Werkzaamheden mag worden vertrouwd. Voor andere schade is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
 
Artikel 14. Beperking aansprakelijkheid schade
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever of Cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer of door haar ingeschakelde derden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat Opdrachtnemer nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor hij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is Opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door Opdrachtnemer in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij schade is ontstaan.
 
Artikel 15. Ontbinding
Opdrachtnemer kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:
-       Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd.
-       Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest
-       Opdrachtgever één of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen, nadat Opdrachtnemer bij aangetekende brief hiertoe gemaand heeft, opheft
Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.
 
Artikel 16. Klachten, geschillen en toepasselijk recht
Klachten of geschillen, die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, worden in eerste instantie langs minnelijke weg tot oplossing gebracht. Opdrachtnemer neemt hiertoe het initiatief. Zie de klachtenregeling zoals vermeld op de website. Mocht dit – onverhoopt - niet tot een oplossing leiden, dan kan het geschil - bij uitsluiting van andere instanties - worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter.
Op alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.